Reklamace a vrácení zboží

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU
INFORMACE O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

1. Kupující – spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu uzavřenou na dálku, může od ní odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, kdy kupující – spotřebitel věc převzal do svého vlastnictví nebo kdy kupující – spotřebitel převzala poslední věc jiná než dopravce a zboží vrátit za níže uvedených podmínek (odstoupení od smlouvy).

2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačuje, aby Kupující-spotřebitel zaslal informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od Smlouvy před uplynutím lhůty uvedené v bodě 1.

3. Po uplynutí lhůty uvedené v čl. 1 výše, právo na odstoupení od smlouvy zaniká.

4. Pro odstoupení od smlouvy musí kupující-spotřebitel informovat prodávajícího (internetový obchod) v souladu s čl.
jednoznačným prohlášením o odstoupení od smlouvy, například poštou. Šablona formuláře je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu. Kupující-spotřebitel může také zaslat na adresu Online Obchodu jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy.

5. Neprodleně – tj. co nejdříve, s přihlédnutím k okolnostem místa a času – poté, co od kupujícího – spotřebitele obdrží formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy, internetový obchod potvrdí jeho přijetí na trvalém nosiči, např. e-mailem.

6. V případě odstoupení od smlouvy Online Obchod uhradí Kupujícímu-Spotřebiteli všechny přijaté platby, včetně nákladů na dodání zboží, s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného Kupujícím-spotřebitelem jiným, než je nejlevnější, obvyklý způsob doručení nabízený Online Obchodem, a to okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl Online Obchod Kupujícím-spotřebitelem informován o rozhodnutí o o uplatnění práva odstoupit od smlouvy. Vrácení peněz bude provedeno stejným platebním prostředkem, jaký Kupující-spotřebitel použil při původní transakci, pokud se Kupující-spotřebitel výslovně nedohodl jinak.

V případě částečného vrácení zboží jsou kupujícímu-spotřebiteli hrazeny pouze náklady na nákup zboží, bez nákladů na dopravu

7. Online Obchod může pozdržet vrácení platby, dokud nebude zboží přijato nebo dokud nebude předložen doklad o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.

8. Kupující-spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením (zasláním/předáním/zabalením) zboží. Kupující-spotřebitel je zejména žádán, aby použil takový způsob balení vráceného zboží, který umožní zabezpečit zásilku způsobem, který odpovídá jejímu druhu, zejména poškození při přepravě.

9. Kupující-spotřebitel má právo seznámit se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To zejména znamená, že kupující-spotřebitel nemůže věc užívat. V případě, že se zjistí, že věc je užívána způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro určení povahy, vlastností a funkce věci, odpovídá kupující za snížení její hodnoty.

10. Kupující-spotřebitel je požádán, aby neprodleně zaslal zpět nebo předal zboží spolu s daňovým dokladem (nebo fakturou s DPH) a originálem formuláře pro vrácení zboží na adresu internetového obchodu prodávajícího, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy kupující informoval internetový obchod o odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, zašle-li kupující-spotřebitel zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty.