Zásady obchodu

Obchodní podmínky obchodu “E-LAMELE”

Následující obchodní podmínky obchodu definují pravidla používání internetového obchodu “E-LAMELE”, který je k dispozici na adrese: www.e-lamele.pl/regulamin-sklepu/, podmínky prodeje a rozsah odpovědnosti související s prodejem.
Používání internetového obchodu “E-LAMELE” vyžaduje přečtení a souhlas s následujícími podmínkami a může probíhat pouze v rozsahu a za podmínek v nich uvedených.
Ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučují ani neomezují žádná práva spotřebitelů vyplývající z kogentních ustanovení zákona.
Na smlouvy uzavírané s podnikateli se vztahují veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek, jejichž použití je ve smlouvách uzavíraných se spotřebiteli vyloučeno.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Internetový obchod “E-LAMELE”, dále jen Prodávající, je podniková prodejna, provozovaná profesionály, na adrese:

Výrobní a servisní zařízení Tesařství Export-Import Dorota Śleziak
Mirowszczyzna 36
46-325 Rudniki k. Wielunia
Daňové identifikační číslo: 576-100-13-17
REGON. 150941166
Telefon: 600341414
E-mail: sklep@e-lamele.pl

2. Jména výrobců a tovární značky patří jejich příslušným vlastníkům a jsou uvedeny na stránkách obchodu pouze pro informaci.
3. Každá osoba, která používá internetový obchod “E-LAMELE”, je jeho uživatelem.
4. Uživatel je povinen seznámit se s obsahem těchto Obchodních podmínek, přijmout jejich ustanovení a je jimi vždy vázán v okamžiku zadání objednávky.
5. Kupní smlouva je uzavřena mezi Uživatelem a Prodávajícím.
6. Smlouva o prodeji zboží se uzavírá v souladu s polským právem.

II. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY

1. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím internetového obchodu “E-LAMELE”, který se nachází na adrese www.e-lamele.pl
2. Objednávky zadané telefonicky nebo e-mailem nebudou zpracovány.
4. Nezbytnou podmínkou pro vyřízení objednávky je uvedení skutečné adresy bydliště a telefonního čísla uživatele. V případě podezření na poskytnutí nepravdivých údajů, jakož i v případě nemožnosti kontaktovat uživatele, vyplývající z výhradního zavinění uživatele, si prodávající vyhrazuje právo zboží nezaslat.
5. Po zadání objednávky obdrží uživatel na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení, že objednávka byla přijata k vyřízení, a obdrží individuální identifikátor, který se bude vztahovat k zadané objednávce.
6. Při zadávání objednávky si uživatel zvolí způsob doručení a způsob platby. V případě vybraného zboží bude prodávající informovat uživatele o možnosti znemožnění určitých forem doručení.
7. Uživatel, který zadává nestandardní nebo individuální objednávku, je povinen předem kontaktovat prodávajícího (na 600341414 telefonním čísle nebo e-mailu: sklep@e-lamele.pl) za účelem předložení podrobností objednávky a možnosti dokončení objednávky ze strany prodávajícího. Pokud nás nekontaktujete, prodávající nebude moci objednávku zpracovat a platba bude vrácena.
8. Cena zboží zobrazená na webových stránkách internetového obchodu “E-LAMELE” je závazná v okamžiku zadání objednávky uživatelem.
9. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží, provádět a rušit propagační akce a výprodeje nebo provádět jejich změny. Výše uvedené právo nemá vliv na ceny zboží v objednávkách učiněných přede dnem účinnosti změny ceny, na podmínky propagačních akcí nebo výprodejů.

III. VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

1. Prodávající vyřizuje objednávky zadané ve dnech a pracovní době v pořadí, v jakém byly zadány.
2. Realizace přijaté objednávky začíná:
a) v případě objednávek hrazených bankovním převodem – přijetím a připsáním peněžních prostředků na účet prodávajícího,
b) v případě objednávek hrazených v systému Przelewy24 – po přijetí a připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího
3. Odhadovaná dodací lhůta je od 24 hodin do 14 pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo jednorázově prodloužit dodací lhůtu objednávky z důvodu neočekávaných potíží.
4. Prodávající může odmítnout zpracování objednávek, které vzbuzují pochybnosti, tj. pokud chybí telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Ty jsou nezbytné pro potvrzení vaší objednávky.
5. Prodávající může odmítnout plnění objednávek s obtížným nebo nemožným stupněm provedení zboží.
6. Pokud Uživatel zvolí způsob platby – splatný předem, v případě nezaplacení do 7 dnů od data objednávky má Prodávající právo objednávku zrušit.
7. Prodávající vyřídí objednávku pouze v případě, že je zboží k dispozici na skladě nebo od dodavatelů obchodu. V případě nedostupnosti některého ze zboží zahrnutých v objednávce je Uživatel informován o stavu objednávky. Uživatel má možnost rozhodnout o způsobu jejího vyřízení do 5 pracovních dnů ode dne oznámení Prodávajícím – částečné provedení, prodloužení čekací doby, zrušení celé objednávky. Pokud rozhodnutí prodávajícímu neoznámíte ve stanovené lhůtě, bude vaše objednávka zrušena.
8. Uživatel může provádět změny v objednávce až do zahájení objednávky. V případě zrušení objednávky po uplynutí doby realizace ze strany prodávajícího je uživatel povinen uhradit veškeré náklady, které prodávajícímu vzniknou. To platí zejména pro výrobky, které jsou vyráběny na zakázku a které jsou již ve fázi výroby.
9. Prodávající neposkytuje uživateli záruku na zakoupené zboží a odpovídá pouze v mezích stanovených zákonem. Záruka ve vztazích se subjekty, které nejsou spotřebiteli, je vyloučena v mezích stanovených zákonem.
10. V případě odstoupení od objednávky, která již byla odeslána, nese uživatel veškeré náklady vzniklé prodávajícímu.
11. V případě výrobků vyráběných na zakázku prodávající informuje, že tolerance rozměrů může být do 2 mm.
12. Objednané produkty jsou Uživatelům doručeny kurýrní službou na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
13. Ke každé objednávce vystavujeme fakturu s DPH nebo účtenku.
14. Faktura s DPH je vystavena nejpozději do 7. den od okamžiku dodání zboží nebo poskytnutí služby. Přeměna účtenky na fakturu s DPH je možná ve výše uvedené lhůtě.
15. Dodání zboží probíhá způsobem zvoleným Uživatelem a uvedeným v objednávce.
16. Dodání zboží se uskutečňuje na území Polské republiky.
17. Doručení do zemí Evropské unie je možné po individuálním stanovení jeho podmínek kontaktováním uživatele u prodávajícího prostřednictvím e-mailu, jehož předmět je v názvu e-mailu uveden jako “dotaz na možnost doručení do EU”.

IV. DOPRAVA

1. Náklady na dopravu závisí na hodnotě objednávky, velikosti a hmotnosti zboží, materiálech použitých k zabalení a zajištění zboží, způsobu platby, způsobu doručení a cílové zemi.
2. Poplatek spojený se zásilkou je zahrnut v ceně jedné z položek na faktuře.
3. Náklady na dopravu hradí Uživatel, pokud Prodávající neuvede jinak.
4. Ceny produktů nezahrnují náklady na doručení objednávky, pokud u produktu není popis: “doprava zdarma”.

V. DODACÍ LHŮTA

1. Doba, ve které Uživatel obdrží objednané zboží, je dodací lhůta a předpokládaná dodací lhůta.
2. Standardní doba vyřízení objednávky trvá 3 – 4 pracovní dny, o změně dodací lhůty nebo nemožnosti dokončit objednávku je zákazník informován telefonicky nebo e-mailem.
3. V případě velkého množství objednávek v období svátků může být doba zpracování objednávky prodloužena, o čemž bude prodávající kupujícího informovat.
4. Dodací lhůta pro vlastní objednávky může trvat až 14 pracovních dnů.
5. Termín osobního odběru zásilek je dohodnut individuálně s prodávajícím.
6. Zásilky jsou doručovány od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.
7. Zásilky doručované kurýrem: dodací lhůta 1-2 pracovní dny.
8. Prodávající informuje, že nemá žádný vliv na případná zpoždění nebo nesrovnalosti v doručení kurýrní společností.

VI. Platba

1. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena uvedená u každého produktu je závazná v okamžiku zadání objednávky zákazníkem.
2. Uživatel si může zvolit následující způsoby platby za objednané zboží:
a) bankovním převodem na účet obchodu.
b) v platebním systému PayU: dlužná částka je inkasována v okamžiku zadání objednávky
3. V případě větších objednávek má prodávající právo prodloužit dobu vyřízení objednávky, o čemž bude kupujícího předem informovat.
4. Zásilky mimo zemi je možné uhradit pouze v systému PayU nebo bankovním převodem po předchozí dohodě s prodávajícím.
5. V případě nezaplacení objednaného zboží do 7 dnů ode dne objednávky a nedostatečného kontaktu s Uživatelem má Prodávající právo objednávku zrušit.
6. V případě služeb, jejichž vlastnosti jsou specifikovány Uživatelem v objednávce zadané Uživatelem nebo s Uživatelem úzce souvisejí, tzv. Jednotlivé objednávky jsou splatné pouze předem.

VII. Stížnosti

1. V případě poškození a vad zboží, které se vyskytnou při dodání nebo při reklamaci přímo u prodávajícího, by měl uživatel zaslat vadný výrobek zpět na adresu uvedenou prodávajícím.
2. Prodávající informuje, že v souladu s poštovním zákonem zaniká nárok z vadného provedení poštovní služby v důsledku převzetí poštovní zásilky bez výhrad, ledaže ztrátu nebo poškození poštovní zásilky, které nelze zvenčí zjistit, zjistila oprávněná osoba po převzetí zásilky a nejpozději do 7 dnů od převzetí zásilky uplatnila v této souvislosti reklamaci provozovatele poštovních služeb a prokázala, že že ke ztrátě nebo poškození zásilky došlo v době mezi převzetím zásilky provozovatelem poštovních služeb za účelem poskytnutí poštovní služby a jejím doručením adresátovi.
3. V souvislosti s odstavcem 2 Prodávající informuje, že v případě poškození zásilky nebo vad je povinen vyhotovit za přítomnosti kurýra zásilky příslušný protokol, který bude obsahovat pravdivé údaje a bude sepsán v souladu se skutečným stavem. Nevznesení námitek v zákonné lhůtě nebo nevyhotovení protokolu může mít za následek zánik nároků, které uživatel adresuje prodávajícímu.
4. Případné reklamace budou vyřízeny nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich obdržení.
5. Po přijetí reklamace prodávající zašle plnohodnotné zboží nebo jiné zboží z nabídky. Není-li to možné, prodávající vrátí uživateli peníze. Vrácení zaplacených peněz bude provedeno na bankovní účet Uživatele.
6. Po kladném posouzení reklamace uhradí prodávající uživateli náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží.
7. Zjistí-li dodavatel poškození zboží v důsledku nesprávného plnění dodávky, prodávající za škodu na zboží neodpovídá.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající informuje, že právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zásilky v souladu se zákonem ze dne 30. května 2014. “O právech spotřebitele” je spotřebiteli k dispozici bez udání důvodu a bez jakýchkoli nákladů, s výjimkou:
– dodatečné náklady vzniklé kupujícímu, který zvolil jiný způsob dodání věci, než je nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený prodávajícím
– přímé náklady na vrácení zboží.
2. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, pokud je předmětem plnění neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení individuálních potřeb spotřebitele.
3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Aby byla dodržena 14denní lhůta, stačí zaslat výpis před jejím uplynutím.
4. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel nesouhlasí s jiným způsobem vrácení peněz.
5. Spotřebitel je povinen vrátit věc prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil. Prodávající může pozdržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení.
6. Formulář odstoupení spotřebitele od smlouvy je obsažen v e-mailové zprávě, kterou kupující obdrží od prodávajícího po zakoupení, týkající se objednaného zboží.
7. Aby bylo možné účinně uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, měl by být správně vyplněný formulář zaslán v elektronické podobě na tuto e-mailovou adresu: sklep@manufakuturaram.pl

VII. Odpovědnost smluvních stran

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, pokud spotřební zboží není v době dodání ve shodě se smlouvou.
2. V případě individuálního ujednání o vlastnostech spotřebního zboží se má za to, že je ve shodě se smlouvou, pokud odpovídá popisu poskytnutému prodávajícím nebo má vlastnosti vzorku nebo vzoru předloženého kupujícímu a pokud je vhodné k účelu, který kupující uvedl při uzavírání smlouvy, pokud prodávající proti takovému použití nevznesl námitku.
3. Prodávající neodpovídá za nesoulad spotřebního zboží se smlouvou, pokud kupující o nesouladu se smlouvou věděl v době uzavření smlouvy nebo o něm měl při rozumném úsudku vědět. Totéž platí pro neshodu, která vznikla z příčiny vlastní materiálu poskytnutému kupujícím.
4. Prodávající neodpovídá za zboží, pokud se barva dodaného zboží může mírně lišit od barev viditelných na fotografiích z důvodu individuálního nastavení monitorů, odstínu, kresby, savosti použitého dřeva.
5. Prodávající nenese odpovědnost, pokud materiál poskytnutý uživatelem obsahuje vady, vady, chyby předchozího dodavatele.
6. Pokud Uživatel požaduje službu spočívající ve výměně části materiálu (např. skla, rámu), pokud si Uživatel nevyhrazuje vrácení vyměněných dílů – komponentů, dílů – jsou tyto komponenty odstraněny Prodávajícím.

IX. Ochrana osobních údajů zákazníků

1. Veškeré osobní údaje získané v průběhu provozu webových stránek jsou důvěrné. Za žádných okolností a v žádné formě nebudou poskytnuty jiným osobám nebo jiným subjektům v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997. “O ochraně osobních údajů”. V souladu s tímto zákonem mají uživatelé právo nahlížet do svých údajů, opravovat je a požadovat jejich ukončení.
2. Poskytnutí jakýchkoli údajů uživatelem je dobrovolné.
3. V okamžiku zadání objednávky na nákup zboží obdrží uživatel od prodávajícího zprávy o vyřízení/stavu objednávky. Můžeme vás také kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, abychom vám poskytli důležité informace týkající se vaší objednávky nebo vaši objednávku ověřili.

X. Závěrečná ustanovení

1. Obchodní podmínky budou změněny v případě změny platných právních předpisů a soudních rozhodnutí.
2. Změna Obchodních podmínek nesmí mít žádné negativní důsledky ze strany Uživatele, Prodávající bude Uživatele vždy informovat e-mailem, kteří jsou spotřebiteli, kteří jsou přímo dotčeni změnou.
3. Uživatel nese riziko uvedení e-mailové adresy, ke které nemá přístup, zejména nesprávnou adresu nebo adresu patřící jinému subjektu, a z toho vyplývající důsledky v podobě neobdržení oznámení o změnách Podmínek.
4. Prodávající nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou v důsledku hrozeb vyskytujících se na internetu, zejména nabourání se do systému Uživatele, převzetí hesla Třetími stranami, napadení systému Uživatele viry.
5. 5. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo využít mimosoudní postupy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy. Podrobné informace a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v ústředí a na webových stránkách okresních (obecních) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, a na následujících internetových adresách:
a) https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
b) https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c) https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
6. Soud příslušný k řešení sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením, plněním, ukončením, zrušením smlouvy, jakož i za škody způsobené neplněním nebo nesprávným plněním smlouvy, je soudem příslušným k řešení sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením, plněním, ukončením, zrušením smlouvy, jakož i za škody způsobené neplněním nebo nesprávným plněním smlouvy.