regulamin sklepu

Regulamin Sklepu “E-LAMELE”

Poniższy Regulamin sklepu określa zasady korzystania ze sklepu internetowego “E-LAMELE” dostępnym pod adresem: www.e-lamele.pl/regulamin-sklepu/ , warunki sprzedaży oraz zakres odpowiedzialności związanej ze sprzedażą.
Korzystanie ze sklepu internetowego “E-LAMELE” wymaga zapoznania się oraz akceptacji poniższego Regulaminu i może się odbywać wyłącznie w zakresie i na zasadach w nim określonych.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw przysługujących konsumentom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu których stosowanie jest wyłączone w umowach zawieranych z konsumentami mają zastosowanie w zawartych umowach z przedsiębiorcami.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy “E-LAMELE” zwany dalej w Regulaminie Sprzedawcą to sklep firmowy, prowadzony jest przez profesjonalistów, pod adresem:

Zakład Produkcyjno-Usługowy Stolarstwo Eksport-Import Dorota Śleziak
Mirowszczyzna 36
46-325 Rudniki k. Wielunia
NIP: 576-100-13-17
REGON. 150941166
tel.: 600341414
e-mail: sklep@e-lamele.pl

2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
3. Każda osoba korzystająca ze sklepu internetowego “E-LAMELE” jest jego Użytkownikiem.
4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptacji jego postanowień i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez sklep internetowy “E-LAMELE” znajdujący pod adresem www.e-lamele.pl
2. Zamówienia składane telefonicznie lub mailowo nie będą realizowane.
4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu przez Użytkownika. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, jak również w przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, wynikającym z wyłącznej winy Użytkownika, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.
5. Po złożeniu zamówienia Użytkownik dostaje potwierdzenie na wskazany adres e-mail, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji oraz otrzymuje indywidualny identyfikator, który będzie dotyczył złożonego zamówienia.
6. Przy złożeniu zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca poinformuje Użytkownika o możliwości wyłączenia niektórych form dostawy.
7. Użytkownik składający zamówienie niestandardowe lub indywidualne zobowiązany jest wcześniej skontaktować się ze Sprzedawcą (pod numerem telefonu 600341414 lub e-mail: sklep@e-lamele.pl) celem przedstawienia szczegółów zamówienia i możliwości wykonania zamówienia przez Sprzedawcę. W razie braku kontaktu Sprzedawca nie ma możliwości realizacji zamówienia i nastąpi zwrot zapłaty.
8. Cena towaru uwidoczniona na stronie sklepu internetowego “E-LAMELE” jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia w dniach i godzinach roboczych, według kolejności ich zgłoszenia.
2. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą wpływu i zaksięgowania środków na konto Sprzedawcy,
b) w przypadku zamówień płatnych w systemie Przelewy24 – z chwilą wpływu i zaksięgowania środków na konto Sprzedawcy
3. Szacowany czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednorazowego wydłużenia czasu realizacji zamówienia, związanego z niespodziewanymi trudnościami.
4. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.
5. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówień o utrudnionym lub niemożliwym stopniu wykonania towaru.
6. Przy wybraniu przez Użytkownika opcji płatności – płatne z góry, w razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia zamówienia, Sprzedawcy przysługuje prawo anulowania zamówienia.
7. Sprzedawca zrealizuje zamówienie jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia. Użytkownik ma możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji w ciągu 5 dni roboczych od poinformowania go przez Sprzedawcę – częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia. Jeśli Użytkownik nie przekaże Sprzedawcy decyzji w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
8. Użytkownik może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Użytkownik w razie anulowania zamówienia po czasie ich realizacji przez Sprzedawcę zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów poczynionych przez Sprzedawcę. W szczególności dotyczy to wyrobów, które są realizowane na zamówienie, a które są już w etapie produkcji.
9. Sprzedawca nie udziela Użytkownikowi gwarancji na zakupione towary i ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach przewidzianych przepisami prawa. Rękojmia w stosunkach z podmiotami nie będącymi konsumentami jest wyłączona w granicach przewidzianych prawem.
10. Użytkownik w razie rezygnacji z zamówienia, które już zostało wysłane, ponosi wszelkie koszty poczynione przez Sprzedawcę.
11. W przypadku produktów na zamówienie indywidualne Sprzedawca informuje, że tolerancja wymiarów może wynieś do 2 mm.
12. Zamówione produkty są dostarczane do Użytkowników za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
13. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT lub paragon.
14. Faktura VAT jest wystawiana nie później niż 7. dnia od momentu dostawy towaru lub wykonania usługi. Zamiana paragonu na fakturę VAT jest możliwa w powyższym terminie.
15. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób.
16. Dostawa towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
17. Dostawa do krajów Unii Europejskiej jest możliwa po indywidualnym ustaleniu jej warunków poprzez kontakt Użytkownika ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazanym w tytule e-maila oznaczeniem tematu jako „zapytanie co do możliwości dostawy do UE”.

IV. KOSZTY PRZESYŁKI

1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, wielkości i wagi towaru, materiałów użytych do opakowania i zabezpieczenia towaru, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego.
2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.
3. Koszt przesyłki pokrywa Użytkownik, chyba, że Sprzedawca wskaże inaczej.
4. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia chyba, że przy produkcie znajduje się opis: „dostawa gratis”.

V. CZAS DOSTAWY

1. Czas w jakim Użytkownik otrzyma zamówione towary to czas realizacji oraz przewidywany czas dostawy.
2. Standardowy czas realizacji zamówienia trwa 3 – 4 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
3. Przy dużym natężeniu zamówień w okresie świątecznym czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego.
4. Czas realizacji zamówień niestandardowych może trwać do 14 dni roboczych.
5. Termin osobistego odbioru przesyłek uzgadnia się indywidualnie ze Sprzedającym.
6. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.
7. Przesyłki dostarczane firmą kurierską: czas dostawy 1- 2 dni roboczych.
8. Sprzedawca informuje, że nie ma wpływu na ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w dostawie dokonywanej przez firmę kurierską.

VI. Płatności

1. Wszystkie ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przelewem bankowym na konto sklepu.
b) w systemie płatności PayU: należność pobierana jest w w chwili złożenia zamówienia
3. W przypadku większych zamówień Sprzedawca ma prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia o czym poinformuje wcześniej Kupującego.
4. Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacane tylko w systemie PayU lub przelewem bankowym po wcześniejszym uzgodneniu ze Sprzedającym.
5. W wypadku braku wpłaty za zamówiony towar w terminie 7 dni od dnia zamówienia i braku kontaktu z Użytkownikiem, Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo do anulowania zamówienia.
6. Wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tzw. zamówienia indywidualne, płatne są tylko i wyłącznie z góry.

VII. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i ubytków na towarze, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy, Użytkownik powinien odesłać wadliwy produkt pod adres podany przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca informuje, że zgodnie z prawem pocztowym roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi.
3. W związku z ust. 2 Sprzedawca informuje, że w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub ubytków Użytkownik powinien sporządzić w obecności kuriera przesyłki odpowiedni protokół, który będzie zawierał prawdziwe dane oraz zostanie sporządzony zgodnie ze stanem faktycznym. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w przewidzianym prawnie terminie lub brak sporządzenia protokołu może powodować wygaśnięcie roszczeń kierowanych przez Użytkownika do Sprzedawcy.
4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.
5. Po uznaniu reklamacji Sprzedawca prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi pieniądze. Zwrot wpłaconych pieniędzy dokonany zostanie na rachunek bankowy Użytkownika.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zwraca Użytkownikowi koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego.
7. W razie stwierdzenia przez dostawcę uszkodzenia towaru w wyniku nienależytego wykonania dostawy, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia towaru.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, od dnia otrzymania przesyłki, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”, przysługuje konsumentowi bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:
– dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego, który wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę
– bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, gdy przedmiot świadczenia stanowi rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
6. Formularz odstąpienia przez Konsumenta od umowy, jest zawarty w wiadomości e-mail, którą Kupujący otrzyma od Sprzedającego po dokonaniu zakupu, dotyczącą zamówionego towaru.
7. W celu skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poprawnie wypełniony formularz przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@manufakuturaram.pl

VII. Odpowiedzialność Stron

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
3. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar, jeżeli kolor dostarczonego towaru może nieznacznie odbiegać od kolorów widocznych na zdjęciach ze względu na ustawienia indywidualne monitorów, odcień, usłojenie, chłonność użytego drewna.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli dostarczony przez Użytkownika materiał zawiera usterki, ubytki, błędy poprzedniego wykonawcy.
6. Jeżeli Użytkownik zwraca się o wykonanie usługi polegającej na wymianie części materiału (np. szyba, rama), w razie nie zastrzeżenia sobie zwrotu wymienionych części – komponentów, części – komponenty te są usuwane przez Sprzedawcę.

IX. Ochrona danych osobowych Klientów

1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
2. Podanie jakichkolwiek danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
3. W momencie dokonania zamówienia zakupu towaru Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy wiadomości dotyczące realizacji/statusu zamówienia. Sprzedawca może również kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub elektronicznie w celu przekazania ważnych informacji dotyczących zamówienia lub w celu weryfikacji zamówienia.

X. Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu nastąpi w przypadku zmiany obowiązywania przepisów prawa oraz orzeczeń sądu.
2. Zmiana Regulaminu nie może powodować negatywnych skutków po stronie Użytkownika, o istotnej zmianie Regulaminu Sprzedawca każdorazowo poinformuje mailowo Użytkowników będących konsumentami, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
3. Użytkownik ponosi ryzyko podania adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez Osoby Trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
5. 5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz pod następującymi adresami internetowymi:
a) https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
b) https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c) https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem umowy, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jest sąd wykonania umowy.