Reklamacje i zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1.Kupujący- Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący – Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego-Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (Odstąpienie od umowy).

2. Aby zachować termin do Odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący-Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia od umowy wygasa.

4. W celu Odstąpienia od umowy Kupujący-Konsument musi poinformować Sprzedawcę (Sklep Internetowy) w
drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu od umowy, wysłanego na przykład pocztą. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Kupujący-Konsument może także wysłać na adres Sklepu Internetowego jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu od umowy.

5. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu od Kupującego – Konsumenta formularza odstąpienia od umowy lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu od umowy, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.

6. W przypadku Odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Kupującemu-Konsumentowi wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego-Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Kupującego-Konsumenta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego-Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący-Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

Przy zwrocie częściowym Kupującemu-Konsumentowi zwracane są wyłącznie koszty zakupu towaru, bez kosztów wysyłki

7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Kupujący-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Kupujący-Konsument proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi w szczególności uszkodzeniom w trakcie transportu.

9. Kupujący-Konsument ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru. Oznacza to w szczególności, że Kupujący-Konsument nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy KupującyKonsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.

10. Kupujący-Konsument jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sklepu Internetowego Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący-Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.